வெயிலுக்கு இதமா ஒரு ஜில் பதிவு…

தமிழகத்தில் எந்தப்பக்கம் பார்த்தாலும் வெப்பம் தறிகெட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது…..
இந்த வெப்பத்தை போக்கவே இப்படியாக ஒரு பதிவு…
மக்களே சுவைக்கமுடியவில்லை என்றாலும் பார்த்தாவது பரவசப்படுங்கள்….!
நன்றி மக்களே…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s