பறவைகளின் அறிவியல் பெயர்கள் தமிழில்


பறவைகளுக்கு ஒவ்வொரு மொழியிலும் தனித்தனி பெயர்கள் இருந்தாலும் அவைகளுக்கு அறிவியல் பெயர்கள் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. நமக்குத் தெரிந்த சில பறவைகளுக்கான அறிவியல் பெயர்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது.

1) கொக்கு – குருயிடேகுரியுபோர்ம்ஸ்

2) புறா – கோலம்புடே கொலம்தபிபோர்ம்ஸ்

3) ஆந்தை – நாக்டர்நாவிஸ் ஸ்டிரிஜிபோர்ம்ஸ்

4) காகம் – கோர்வஸ் கோரோன்

5) பென்குயின் – பென்றாகோனிகா லன்சிபோர்ம்ஸ்

6) அன்னம் – சிக்னஸ் கோஸ்கோராபா

7) கறுப்பு அன்னம் – சிக்னஸ் அட்ராடஸ்

8) குயில் – குகுலிடே குகுலிபோர்ம்ஸ்

9) வாத்து – அனாடிடே ஆன்செரிபோர்ம்ஸ்

10) மயில் – பாவாகிறிஸ்டாடஸ்

11) சிட்டுக்குருவி – புளோசிடே பாசர்

12) கழுகு – அக்குலா அசதிபிடிரிடே

13) தீக்கோழி – ஸ்டுருதியோ கேமெலஸ்

14) நாரை – பெலிகானிடே பெலிகானிபோர்ம்ஸ்

15) பச்சைக்கிளி – பிதாண்டிடே சிட்டாசிபோர்ம்ஸ்

16) கடல் காகம் – லாரஸ்கேனஸ்

17) கிவி – அப்பெரிக்ஸ் அப்டெரிஜிபோர்ம்ஸ்

18) சிங்காரப் பறவை – டிரையேசிலிடே அபாடிபோர்ம்ஸ்

19) அல்பாடிரஸ் – போபெடிரியா புரோசெல்லாரிபோர்ம்ஸ்

20) டோடோ – ராபிடே கொலம்பியோர்ம்ஸமூ

21) காண்டார் – வல்டர் கிரைபஸ்

22) பிஜியன் – கொலம்பிடே கொலம்பிபோர்ம்ஸ்

23) ஹாக் – டையர்நஸ் அசிபிடிரிடே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s